Medicinera vid ADHD

Vi erbjuder behandling med medicin/läkemedel som en del i vårt stöd- och behandlingsprogram för personer med adhd. I samråd med någon av våra erfarna specialistläkare optimeras din medicinska behandling, så att du kan få största möjliga effekt på din funktion samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. 

Läkemedel gör hjärnan mer uthållig och energieffektiv, bland annat genom att viktiga neurala processer blir mer stabila och blir mer motståndskraftiga mot irrelevanta störningar. Vi förespråkar ett dynamiskt tänkande, där vi hjälper dig att anpassa din medicinering efter dina behov. För vissa med ADHD betyder det att man tar olika mycket medicin beroende på situation eller dagsform. Andra med ADHD mår bäst av att ta samma dos av sin medicin varje dag. Under insättning eller efter byte av läkemedel gör vi alltid en strukturerad uppföljningsplan som inkluderar utvärdering av effekt och biverkningar samt kontroller av puls och blodtryck samt vid behov längd/vikt. 

Vid ADHD rekommenderas att kombinera olika typer behandling. ADHDonline erbjuder, förutom medicinsk behandling, även psykologisk behandling, arbetsterapeutiska insatser och ADHD-vänlig personlig tränare PT. Samtlig behandling hos ADHDonline sker via videosamtal. Läs mer om övriga behandlingsinsatser HÄR

För att garantera en patientsäker behandling gör vi innan insättning av medicinering alltid en noggrann bedömning av;

 • Eventuell aktuell psykiatrisk samsjuklighet och tidigare psykosepisoder, ångest, mani/hypomani, depression och suicidalitet
 • Eventuellt skadligt bruk eller beroende (alkohol och narkotika). Drogfrihet kan vid behov behöva säkerställas, till exempel genom drogscreening i urin/blod/saliv, dock alltid efter individuell bedömning och informerat samtycke.
 • Förekomst av kontraindikationer för behandling med centralstimulantia
 • Epilepsi
 • Kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjuklighet (pågående eller tidigare behandling, svimning under fysisk ansträngning) inkluderande blodtrycks- och pulsmätning, samt genomgång av ärftlighet.
 • Längd och vikt
 • Förekomst av tics

  I Sverige finns fem godkända adhd-mediciner:  

  • Metylfenidat (ex Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym)
  • Dexamfetamin (Attentin)
  • Lisdexamfetamin (Elvanse)
  • Atomoxetin (Strattera)
  • Guanfacin (Intuniv). 

  Specialistläkare på ADHDonline

  Ruth Kizza Bohlin är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Hon har jobbat som psykiater sedan 2004 med utredning, behandling, föreläsning och handledning. Ruth har lång erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna med med olika psykiatriska tillstånd inklusive PTSD, bipolär sjukdomar och ADHD. Sedan 2012 har Ruth jobbat med behandling av vuxna med adhd.

  Lars Tigerström. Medicine doktor, legitimerad läkare samt specialist i psykiatri sedan 2012. Lång erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med ADHD. Forskarbakgrund inom grundläggande neurovetenskap samt kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet och Harvard Medical School.

  Medicinera, medicin vid ADHD. ADHD-mediciner som Ritalin, Concerta, Elvanse, Medikinet, Strattera, Attentin. Psykiatriker, psykiater, specialistläkare Ruth Kizza Bohlin och Lars Tigerström. Medicin och recept vid ADHD online, digitalt.