Behandlingsutbud

Det finns flera olika sätt att behandla adhd och det är ofta hjälpsamt att kombinera olika typer behandling. ADHDonline erbjuder: 

– Läkemedelsbehandling 
– Psykologisk behandling 
– Arbetsterapeutiska insatser 

Hos oss får du tillgång till specialistläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och psykolog. 

Vi erbjuder även neuropsykiatrisk utredning.

Läkemedelsbehandling mot adhd/add

Vi erbjuder läkemedelsbehandling som en delkomponent i vårt stöd- och behandlingsprogram. Läkemedel gör hjärnan mer uthållig och energieffektiv bland annat genom att viktiga neurala processer stabiliseras och blir mer motståndskraftiga mot irrelevanta störningar. I Sverige finns för närvarande fem godkända adhd-mediciner:  metylfenidat (ex Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym), dexamfetamin (Attentin), lisdexamfetamin (Elvanse), atomoxetin (Strattera) samt guanfacin (Intuniv). För att garantera en patientsäker behandling gör vi innan insättning av medicinering alltid en noggrann bedömning av;

 • Eventuell aktuell psykiatrisk samsjuklighet och tidigare psykosepisoder, ångest, mani/hypomani, depression och suicidalitet
 • Eventuellt skadligt bruk eller beroende (alkohol och narkotika). Drogfrihet kan vid behov behöva säkerställas, till exempel genom drogscreening i urin/blod/saliv, dock alltid efter individuell bedömning och informerat samtycke.
 • Förekomst av kontraindikationer för behandling med centralstimulantia
 • Epilepsi
 • Kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjuklighet (pågående eller tidigare behandling, svimning under fysisk ansträngning) inkluderande blodtrycks- och pulsmätning, samt genomgång av ärftlighet.
 • Längd och vikt
 • Förekomst av tics

I samråd med våra erfarna adhd-specialister optimeras din läkemedelsbehandling så att du kan få största möjliga effekt på din funktion samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Vi förespråkar ett dynamiskt tänkande där medicineringen i största möjliga mån anpassas till kontextuella krav och individuella faktorer.

Under insättning eller efter byte av läkemedel gör vi alltid en strukturerad uppföljningsplan som inkluderar utvärdering av effekt och biverkningar samt kontroller av puls och blodtryck samt vid behov längd/vikt.

Vi erbjuder psykologisk behandling för personer med adhd. Du som har både adhd och autism är också välkommen! Våra psykologer arbetar utifrån KBT, DBT och ACT.  


Exempel på svårigheter som du kan få hjälp med i psykologisk behandling:

 • Starka och svårhanterliga känslor. Det kan till exempel handla om ilska, skuld, skam, sorg, förtvivlan och självhat.
 • Relationsproblem.
 • Social ångest.
 • Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).
 • Panikångest.
 • Svårigheter med att hitta och värna om sina gränser och sin integritet.
 • Stress.
 • Impulsivitet.

  Arbetsterapeutiska insatser vid adhd/add

  Vid adhd/add är det normalt att uppleva svårigheter på arbetet, skolan, i sociala relationer och vardagslivet.
  Vår arbetsterapeut börjar alltid med att göra en kartläggning av din funktion inom dessa områden, och ni går sedan tillsammans igenom dina förutsättningar, behov och vad du vill uppnå. Därefter sätter arbetsterapeuten ihop strategier eller rutiner anpassade till just dig och dina behov så att du kan få en välfungerande vardag. Arbetsterapeuten arbetar mot att du ska få en bättre struktur i din vardag på arbetet/skolan och hemma, och att du ska få rätt redskap för att förbättra din planerings- och organisationsförmåga.

  Du som patient får:

  • Kartläggning av din funktion i vardag/arbete/skola
  • Förbättrad planering och organisering i vardagen/arbete/studier
  • Prioriteringssystem för att lättare prioritera i vardagen
  • Strategier mot uppskjutande beteende
  • Förbättrad tidsuppfattning
  • Tips om kognitiva hjälpmedel (bl.a. applikationer på mobilen)
  • Genomgång av rutiner kring din sömn
  • Övningar för att förbättra minnet
  • Strukturering av miljön i hemmet

   I dialog med arbetsterapeut kommer dina insatser följas upp för att säkerställa dess effekt.